கிடங்கு

தொழிற்சாலை4
தொழிற்சாலை1
தொழிற்சாலை2
தொழிற்சாலை7
தொழிற்சாலை5
தொழிற்சாலை6

பணிமனை

செஜியன்6
செஜியன்5
செஜியன்4
செஜியன்3
செஜியன்2
செஜியன்1
chejianpic3
chejianpic2
chejianpic1

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு

யான்ஃபா7
யான்ஃபா3
யான்ஃபா1
யான்ஃபா5
யான்ஃபா6
யான்ஃபா4

செயல்பாட்டு செயல்முறை

zuoye5
zuoye4
zuoye3
zuoye2
zuoye1
zuoye6