தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

கிடங்கு

factory4
factory1
factory2
factory7
factory5
factory6

பணிமனை

chejian6
chejian5
chejian4
chejian3
chejian2
chejian1
chejianpic3
chejianpic2
chejianpic1

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு

yanfa7
yanfa3
yanfa1
yanfa5
yanfa6
yanfa4

செயல்பாட்டு செயல்முறை

zuoye5
zuoye4
zuoye3
zuoye2
zuoye1
zuoye6